fbpx

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
pro prodej produktů, zboží a služeb s použitím internetu

Obecná ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro prodej produktů a služeb Provozovatele, kterým je Vladimír Tvardek – studioTV, IČ:02851268, se sídlem Bohumínská 1173, 73532 Rychvald. Provozovatel není plátcem DPH.

1.2. Tyto VOP upravují vztahy mezi Provozovatelem (dále jen „Provozovatel“) a jejími obchodními partnery (dále jen „Zákazník" nebo "Uživatel"), uzavřených s prostřednictvím webových stránek prodávajícího umístěné na adrese www.studio-tv.cz (dále jen E-Shop)

1.3 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Definice

Autorská práva

Fotografie, videozáznamy i jejich části, uveřejněné na stránkách www.studio-tv.cz (dále jen portálu) jsou předmětem duševního vlastnictví a autorských práv Provozovatele. Provozovatel je vlastníkem autorských práv ke zveřejněným záznamům. Veškeré jejich kopírování a šíření je bez předcházejícího povolení Provozovatele stránek, zakázáno. Zákazník tak odpovídá za případnou škodu, která by Provozovateli vznikla v důsledku porušení jeho autorských či jiných osobnostních práv.

Provozovatel

Provozovatel internetového obchodu www.studio-tv.cz je Vladimír Tvardek – studioTV, IČ:02851268, se sídlem Bohumínská 1173, 73532 Rychvald.

Zákazník

Zákazníkem se rozumí fyzická či právnická osoba, která prostřednictvím E-shopu projevuje vůli uzavřít kupní smlouvu, jejímž předmětem je Zboží. Je to osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s nabízeným Zbožím. Nákup fotografií a videozáznamů za účelem veřejné distribuce, veřejného šíření či využití pro podnikatelské účely je zakázán.

Uživatel

Uživatelem je pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek každá fyzická osoba, která využívá služeb poskytovaných provozovatelem.

E-Shop

Je virtuální obchod Provozovatele www.studio-tv.cz, který umožňuje vzdálený nákup Zboží a Služeb.

Zboží

Zbožím se rozumí produkty a služby, vystavené v E-shopu za účelem jejich prodeje.

Služba

Službou se rozumí placený přístup a o zpřístupnění digitálního obsahu uživateli prostřednictvím portálu. Digitálním obsahem se rozumí fotografie a videa.

Uživatelský účet

Uživatelský účet je zákaznické prostředí, které si Zákazník vytvoří registrací v E-shopu nebo službě. Slouží k opakovanému nákupu, kdy Zákazník nemusí znovu vyplňovat osobní a fakturační údaje. Dále slouží ke sledování probíhajících i uskutečněných nákupů.

Registrace

Registrací se rozumí proces založení virtuálního Uživatelského účtu Zákazníka v E-shopu nebo službě.

Zrušení služby

Zrušením Služby se rozumí její pozastavení, ukončení a smazání dat této Služby.

Nákup zboží a objednávka

3.1. Objednávku lze učinit pouze prostřednictvím Uživatelského účtu Zákazníka.

3.2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář v E-Shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku E-Shopu),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.3. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle zákazník Provozovateli kliknutím na tlačítko „Vytvořit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Provozovatelem považovány za správné. Provozovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa zákazníka“). Součástí vyrozumění je i příloha s obchodními podmínkami.

3.4. V případě že předmětem objednávky je zpracování videa, posílá Zákazník ke zpracování pouze záznamy a snímky, které neporušují autorská práva. Mezi takové patří vlastní natočené videozáznamy, vlastní nafocené snímky, vlastní nahrané audiozáznamy a volně šiřitelná díla.

3.5. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Zákazníka po zaplacení celé kupní ceny a převzetí věci.

Placený přístup

PLACENÝ PŘÍSTUP

4.1. Předmětem služby je právo Uživatele na přístup k Obsahu v digitální či fyzické formě, dle konkrétního produktu.

4.2. Videa jsou fyzicky uložena ve webovém uložišti VIMEO a jsou dostupná ve formě on-line streamingu dat. Uživatel bere na vědomí, že pro sledování videí je nezbytné vysokorychlostní připojení k internetu. Samotná videa jsou navíc chráněna přístupovým heslem.

Přístup k elektronickému obsahu a dodání produktu
4.2. Uhrazením ceny za produkt získává Uživatel právo na přístup k elektronickému digitálnímu Obsahu Provozovatele po dobu dle konkrétního produktu.

4.3. Po uplynutí lhůty definované v bodě 4.2. dochází k vyčerpání objednané služby bez ohledu na skutečnost, zdali Uživatel službu využil, nebo nevyužil.

Práva a povinnosti Uživatele, reklamační podmínky

4.4. Uživatel je povinen otestovat před uhrazením elektronického Obsahu své internetové připojení. Za dostatečnou kvalitu konektivity a technického vybavení (HW a SW) je odpovědný sám Uživatel.

4.5. Uživatel se musí registrovat jako Uživatel portálu. Registrace je bezplatná a je využívána pro autorizaci přístupu k elektronickému digitálnímu obsahu.

4.6. Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku (Autorská práva).

4.7. Obsah dodávaný ve formě digitálního obsahu není dodáván na hmotném nosiči a Uživatel výslovně souhlasí s tím, aby byl dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Z těchto důvodů nemá Uživatel právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k takovému digitálnímu Obsahu.

V ostatních případech má Uživatel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od objednání Obsahu, pokud tento takový digitální Obsah nebyl zatím Uživateli poskytnut.

Provozovatel Uživateli do 5 pracovních dnů vrátí peníze za Obsah, od smlouvy, na jehož poskytnutí Uživatel platně odstoupil, za předpokladu že digitální Obsah ještě nebyl poskytnut.

Od okamžiku zahájení poskytování digitálního obsahu již Uživatel na odstoupení od smlouvy, v souladu s ustanoveními §1837 odst. písm. a), h), i) a l) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, nemá právní nárok.

4.8. Provozovatel odpovídá pouze za vady datových souborů, jejichž prostřednictvím je Uživateli dodáván digitální Obsah. Uplatnit práva z vadného plnění (reklamace) lze elektronickou poštou na emailové adrese Provozovatele Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo obyčejnou poštou či osobně ve výše uvedeném sídle Provozovatele.

Práva a povinnosti Provozovatele

4.9. V případě elektronického Obsahu, musí Provozovatel nastavit Uživateli přístupová práva do 3 pracovních dnů po obdržení celé úhrady od Uživatele na svůj účet.

4.10. Provozovatel má právo předčasně ukončit, bez náhrady, přístup Uživatele k elektronickému Obsahu za předpokladu, že Uživatel bude porušovat článek 14.1. těchto podmínek.

4.11. Provozovatel má dále právo ukončit bez náhrady přístup Uživatele k elektronickému Obsahu v následujících případech:

4.12. Jakékoliv video je Uživatelem přehráno více než 30 x během 24 hodin

4.13. Jakékoliv video je během deseti minut streamováno pro jednoho Uživatele na dvě a více různých IP adres.

4.14. Na internetových stránkách třetích stran se vyskytne video Provozovatele obsahující personalizované identifikační prvky Uživatele.

4.15. Provozovatel zjistí pokusy Uživatele technicky ovlivnit způsob přehrávání videí.
Provozovatel je oprávněn provádět plánované odstávky systémů za účelem jejich údržby a aktualizací.

4.16. Provozovatel je oprávněn provádět neplánované odstávky, pokud to situace vyžaduje a je nutné je neodkladně provést za účelem zajištění dalšího chodu Služby a serverů.

4.17. Poruchou se rozumí chyba v technických nebo softwarových prostředcích Provozovatele, která způsobuje úplnou nefunkčnost či nedostupnost Služby, následkem čehož ji Uživatel nemůže v plné míře využívat. Za poruchu se nepovažuje plánovaná odstávka.

4.18. Provozovatel neručí za nefunkčnost či nedostupnost Služby, která je zapříčiněna 3. osobou.

4.19. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za nefunkčnost či nedostupnost Služby, která byla způsobena technickým či jiným problémem na straně subdodavatele, poruchou či odstávkou v síti Internet mezi Uživatelem a servery Provozovatele či vyšší mocí. Provozovatel nenese zodpovědnost za nedostupnost Služby v případě nefunkčnosti připojení Uživatele k internetu.

4.20. V ostatních případech nedostupnosti elektronického Obsahu na portále je Provozovatel povinen prodloužit čas přístupu ke službě Uživateli o stejnou dobu, po kterou nebyl Obsah dostupný. Kromě náhrady času, kdy nemohl Uživatel k Obsahu, nemá Uživatel v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku.

Autorská práva

4.21. Obsah je autorským dílem Provozovatele. Uživateli nenáleží právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace.

4.22. Uživatel souhlasí uhrazením ceny za Obsah s tím, že přístup a přehrávání není anonymní. Provozovatel zaznamenává IP adresu každého přístupu k elektronickému Obsahu spolu s přístupovým jménem, které je pro přehrávání použito.

4.23. Uživatel souhlasí s tím, že každý elektronický Obsah je personalizovaný jménem Uživatele. Ochranné prvky jsou nedílnou součástí elektronického Obsahu a v případě neoprávněného šíření budou použity v případném soudním řízení v rámci náhrady škody vzniklé porušováním autorského zákona.

4.24. Uživatel se zavazuje nestahovat placený Obsah na svůj pevný disk či jiné off-line či on-line médium určené pro ukládání digitálních dat, pokud není stahování umožněno samotným Provozovatelem. V takovém případě platí, že zákazník může užít dílo pouze k osobnímu použití. Stejně tak se Uživatel zavazuje nepořizovat žádné audio či video záznamy přehrávaného Obsahu. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s těmito smluvními podmínkami.

4.25. Uživatel se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které je Obsah fyzicky umístěn.

4.26. Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

4.27. Ochrana autorských práv se vztahuje také na veškeré přílohy k jednotlivým částem Obsahu. Přílohy jsou poskytovány pouze pro soukromé účely Uživatele a je zakázáno je dále šířit třetím osobám.

Doba trvání dohody a její zánik

4.28. Přístup k digitálnímu obsahu končí uplynutím doby, na kterou je uzavřena.

4.29. Uživatel může také kdykoliv ukončit používání předplacených služeb zrušením předplatného.

4.30. V případě ukončení přístupu k digitálnímu obsahu zanikají práva k předmětu smlouvy, a to ke dni účinnosti výpovědi nebo ukončením smlouvy. Provozovatel je oprávněn v tomto případě uzavřít přístup zákazníka k předmětu plnění. Ukončením této smlouvy není dotčena platnost ani účinnost ustanovení této smlouvy, která se týkají záruk a práv duševního vlastnictví.

4.31. Zrušením přístupu k elektronickému obsahu zanikají veškerá oprávnění uživatele k užívání služby.

4.32. Zrušením přístupu nejsou dotčena ustanovení týkající se sankcí, ochrany důvěrných informací a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení (zejména povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před zrušením smlouvy).

4.33. Provozovatel není po zrušení smlouvy povinen vracet jakékoli částky ceny přijaté od uživatele, pokud smlouva či zákon stanoví výslovně nestanovuje jinak.

4.34. V případě zrušení služby na stránkách Provozovatele budou registrovaní uživatelé s licencí označenou jako „Neomezeně“, cestou elektronické adresy uživatele vyrozuměni o přímém přístupu k předplaceným souborům, nebo videím. To neplatí v případě, kdy uživatel sám předplatné zrušil.

Cena a způsob úhrady

Nabídka a ceny uváděné na E-Shopu Provozovatele jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Zákazníkovi nebo Uživateli v E-Shopu nabízeny.

5.2. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím.

5.3. Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Provozovatelem a Zákazníkem slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

5.4. V případě, kdy Zákazník provede úhradu a Provozovatel posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Provozovatel neprodleně plnění Zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

5.5. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Provozovatele. Provozovatel akceptuje následující platební podmínky:

  • Platba v hotovosti (včetně platby platební kartou přes platební terminál)
  • Bankovním převodem
  • Bezhotovostním platby přes platební brány GOPAY, PayU

Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební brány, která poskytují zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečených a důvěryhodných kanálu.

Využít můžete těchto možností plateb: online platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro.

rychlým bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank, Česká spořitelna a další bankovním převodem na základě faktury

  • Online platba PayPal

Dodací lhůta a podmínky dodání

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

Odstoupení od smlouvy

7.1. Až do zhotovení zakázky může Zákazník od smlouvy odstoupit, je ale povinen zaplatit Provozovateli částku, která připadá za práce již vykonané, pokud nemůže zhotovitel jejich výsledek použít jinak a nahradit mu účelně vynaložené náklady. Pokud tedy k odstoupení od smlouvy dojde před tím, než zhotovitel započal objednávku zpracovávat, bude takové odstoupení bezplatné. Pokud ale již se zpracováním zakázky bylo započato, uhradí Zákazník částku odpovídající již vykonaným pracím.

7.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny Provozovatele.

7.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Provozovateli vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy Provozovateli. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, nese zákazník náklady spojené s navrácením zboží Provozovateli, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.4.  V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek vrátí Provozovatel peněžní prostředky přijaté od zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je Provozovatel od kupujícího přijal. Provozovatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté zákazníkem již při vrácení zboží zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím zákazníkovi další náklady. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, Provozovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Provozovateli odeslal.

7.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Provozovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.6. Do doby převzetí zboží zákazníkem je Provozovatel oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Provozovatel zákazníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený zákazníkem.

7.7. Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi Provozovatelem a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu se zbožím Provozovateli vrátit i poskytnutý dárek.

7.8. Odstoupení od smlouvy v případě placeného obsahu je řešeno samostatně v bodě „Práva a povinnosti Uživatele, reklamační podmínky“ těchto obchodních podmínek.

Reklamační řád

8.1. Na zhotovenou zakázku poskytujeme zákonnou šesti měsíční záruční dobu. V případě, že Zákazník objevil na zakoupeném Zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží dle tohoto Reklamačního řádu.

8.2. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zakázky Při převzetí zásilky dodané prostřednictvím poštovních služeb je povinností zákazníka provést kontrolu vnějšího stavu zásilky. V případě vnějšího poškození zásilky zásilku od přepravce nepřebírejte a kontaktujte nás.

8.3. Odpovědnost za kompletnost nepoškozené zásilky nese Provozovatel. Reklamaci provádí Zákazník osobně v sídle Provozovatele, případně prostřednictvím poštovních služeb.

8.4. V případě využití poštovních služeb, zašle Zákazník vadné zboží vhodně zabalené do sídla Provozovatele, spolu s přiloženým průvodním dopisem, kde vylíčí vytýkané vady a okolnosti předcházející projevení těchto vad. K dopisu zároveň zákazník přiloží dokumenty prokazující odpovědnost Provozovatele za reklamované zboží (e-mail z objednávky, kopie objednávky v e-mailu) nebo přiloží čestné prohlášení o koupi zboží s údaji shodujícími se s objednávkou (jméno Zákazníka, plná adresa a přibližné datum objednávky).

8.5. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou na reklamovaném zboží při přepravě k prodávajícímu prostřednictvím poštovních služeb, a to ať již je tato škoda způsobena nevhodnou přepravou či nevhodným zabalením.

8.6. Při uplatnění reklamace zasláním doporučujeme zásilku ve formě cenného balíku, nikoliv dobírkou (zboží zaslané na dobírku nebude převzato).

8.7. Prodávající je povinen Zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy Zákazník právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy zakázky a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

8.8. Náklady na přepravu v případě uznané reklamace hradí Provozovatel. Reklamace v záruční době se nevztahuje na vady zhotovené zakázky způsobené:

  • mechanickým poškozením a opotřebením
  • živelními pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
  • světelnými a teplotními vlivy

Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1. Zákazník nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2. Provozovatel není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Provozovatel prostřednictvím elektronické adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Informaci o vyřízení stížnosti Zákazníkovi zašle Provozovatel na elektronickou adresu Zákazníka.

9.4. Provozovatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.5. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Ochrana osobních údajů

10.1. Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a       (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů Provozovateli, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Provozovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

10.4. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.6. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.7. V případě, že by se zákazník domníval, že Provozovatel nebo zpracovatel (čl. 10.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

10.7.1. požádat Provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

10.7.2. požadovat, aby Provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.8. Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

11.1. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatelem na elektronickou adresu zákazníka.

11.2. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Provozovatele z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač zákazníka, může zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

DORUČOVÁNÍ

11.3. Zákazníkovi může být doručováno na elektronickou adresu Zákazníka.

Závěrečná ustanovení

12.1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Bohumínská 1173, 73532 Rychvald, adresa elektronické pošty Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon 606 741 735.

V Rychvaldě dne 28.11.2018